امتیاز رانندگان

عليرضا مهوشي

نظرات (2)
وضعیت نظافت راننده
100 %
مهارت رانندگی
100 %
طرز برخورد
100 %
میزان استفاده از موبایل
0 %
سیگار کشیدن
0 %
خواب آلودگی
0 %
مجموع امتیازات
100 %

سجاد کاووسي

نظرات (1)
وضعیت نظافت راننده
100 %
مهارت رانندگی
100 %
طرز برخورد
100 %
میزان استفاده از موبایل
0 %
سیگار کشیدن
0 %
خواب آلودگی
0 %
مجموع امتیازات
100 %

سعيد جلالي

نظرات (1)
وضعیت نظافت راننده
100 %
مهارت رانندگی
100 %
طرز برخورد
100 %
میزان استفاده از موبایل
0 %
سیگار کشیدن
0 %
خواب آلودگی
0 %
مجموع امتیازات
100 %

مصطفي سليماني

نظرات (1)
وضعیت نظافت راننده
50 %
مهارت رانندگی
100 %
طرز برخورد
30 %
میزان استفاده از موبایل
25 %
سیگار کشیدن
0 %
خواب آلودگی
0 %
مجموع امتیازات
83 %

احسان ترک زبان

نظرات (3)
وضعیت نظافت راننده
100 %
مهارت رانندگی
90 %
طرز برخورد
90 %
میزان استفاده از موبایل
10 %
سیگار کشیدن
0 %
خواب آلودگی
0 %
مجموع امتیازات
97 %

عبدالرحيم بهمني

نظرات (2)
وضعیت نظافت راننده
100 %
مهارت رانندگی
100 %
طرز برخورد
100 %
میزان استفاده از موبایل
0 %
سیگار کشیدن
0 %
خواب آلودگی
0 %
مجموع امتیازات
100 %

مهدي جلا

نظرات (1)
وضعیت نظافت راننده
100 %
مهارت رانندگی
80 %
طرز برخورد
50 %
میزان استفاده از موبایل
0 %
سیگار کشیدن
0 %
خواب آلودگی
100 %
مجموع امتیازات
68 %

حسين ذوالفقاري

نظرات (2)
وضعیت نظافت راننده
100 %
مهارت رانندگی
80 %
طرز برخورد
70 %
میزان استفاده از موبایل
0 %
سیگار کشیدن
0 %
خواب آلودگی
0 %
مجموع امتیازات
95.5 %